Email This
Print This
การแจ้งเบาะแส

คณะกรรมการจัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อและร้องเรียนในเรื่องที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทโดยให้ทำเป็นหนังสือถึงกรรมการตรวจสอบ หรือ ผู้บริหาร หรือ ผู้ตรวจสอบภายใน ได้แก่

1. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี
(ประธานกรรมการตรวจสอบ)
257 ซอยสุขุมวิท 49 ถนนสุขุมวิท เขตคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 หรือ
2. นางปราณี ภาษีผล
(กรรมการตรวจสอบ)
44 ซอยติวานนท์ 40 ต. ท่าทราย อ. เมือง นนทบุรี 11000 หรือ
3. ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
(กรรมการตรวจสอบ)
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
93/1 อาคารจีพีเอฟ ชั้น 15-16 (ทาวเวอร์ บี) ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หรือ
4. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์
(กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม)
946 อาคารพาณิชย์ดุสิตธานี ชั้น 3 ถนนพระราม 4
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
หรือ
5. คุณมัณฑนี สุรกาญจน์กุล
(เลขานุการบริษัท)
946 อาคารพาณิชย์ดุสิตธานี ชั้น 5 ถนนพระราม 4
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
หรือ
6. นายอรรถพล วัชระไพโรจน์
(ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน)
946 อาคารพาณิชย์ดุสิตธานี ชั้น 5 ถนนพระราม 4
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500