Email This
Print This
โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างและรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 มีดังนี้

ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วน (%)
1 บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด 422,821,310 49.74%
2 THAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO., LTD FOR DEPOSITOR 98,848,720 11.63%
3 บริษัท  เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 96,078,200 11.30%
4 นาย ชาตรี โสภณพนิช 42,439,600 4.99%
5 นาย วิชิต ชินวงศ์วรกุล 33,144,200 3.90%
6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 26,655,540 3.14%
7 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 21,882,430 2.57%
8 นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล 20,431,000 2.40%
9 นาย สหนันท์ เชนตระกูล 9,010,000 1.06%
10 สำนักงานพระคลังข้างที่ 4,950,000 0.58%

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด