Email This
Print This
คณะผู้บริหาร

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

1. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทรวมผู้เกี่ยวข้อง (%) -
คุณวุฒิการศึกษาและการอบรม
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการบัญชีต่างประเทศ
  มหาวิทยาลัย Northrop มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ดุสิตธานี
 • ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ดุสิตธานี / บ.ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา / วิทยาลัยดุสิตธานี DMS Property Investment Pvt. Ltd.
 • ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
 • ปัจจุบัน อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการเตรียมตั้งบรรษัทรัฐวิสาหกิจแห่งชาติ โดยคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 • ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษาหลักสูตรเยาวชนภิวัฒน์ สถาบันพัฒนาการข้าราชการฝ่ายตุลาการศาล
 • ปัจจุบัน คณะกรรมการอำนวยการการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2554 - 2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทยคม
 • 2554 - 2558 ประธานกรรมการบริหารสายธุรกิจสื่อโฆษณาและธุรกิจใหม่ บมจ. อินทัช
 • 2554 - 2558 ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ซีเอส ล็อกอินโฟ
 • 2554 - 2558 ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร Shenington Investment Pte Ltd.
 • 2554 - 2557 กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • 2553 - 2554 General Manager, Global Technology Services IBM ASEAN
 • 2552 - 2553 Client Advocacy Executive, Chairman's Offiece IBM Headquarter, New York, U.S.A.
 • 2550 - 2552 General Manager and Vice President, General Business IBM ASEN
 • 2546 - 2550 Country General Manager and Managing Director บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด
2. นายลาส เอทวีค
กรรมการผู้จัดการฝ่ายการศึกษา
3. นางสาวสุรางค์ จิรัฐิติกาลโชติ
กรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทรวมผู้เกี่ยวข้อง (%) -
คุณวุฒิการศึกษาและการอบรม
 • ปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ Montclair State College
ประสบการณ์ทำงาน
 • ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บมจ.ดุสิตธานี
 • 2555 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บ. นันทวัน
 • 2553 - 2555 รองประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บ. ภูเก็ตสแควร์ จำกัด
 • 2548 - 2553 รองประธานฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 • 2545 - 2548 รองประธานฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง บ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น
4. นางสาววิภาวดี ศิริมงคลเกษม
กรรมการผู้จัดการฝ่าย Wellness Living
5. นางสาวละเอียด โควาวิสารัช
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน
6. นายเอกกมล ประสพผลสุจริต
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน-โครงการพิเศษ
7. นางจงกลนี ฉันทวรกิจ*
รองประธานฝ่ายการเงินและบัญชีสำนักงานใหญ่
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทรวมผู้เกี่ยวข้อง (%) -
คุณวุฒิการศึกษาและการอบรม
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์ทำงาน
 • ปัจจุบัน รองประธานฝ่ายการเงินเเละบัญชีสำนักงานใหญ่ บมจ.ดุสิตธานี
 • ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์
 • ปัจจุบัน กรรมการ บ. เทวารัณย์ สปา
 • ปัจจุบัน กรรมการ บ. ดุสิต เวิล์ดวายด์
 • 2540 - 2547 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินส่วนกลาง บมจ.ดุสิตธานี

หมายเหตุ * นางจงกลนี ฉันทวรกิจ ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงิน ที่เป็นผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์