Email This
Print This
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
2558 2559 2560
ฐานะการเงิน (พันบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สินทรัพย์รวม 9,388,476 9,032,977 9,978,315
หนี้สินรวม 3,984,011 3,678,888 4,097,598
ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,593,203 4,588,981 4,823,537
ผลการดำเนินงาน (พันบาท) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้รวม 5,369,590 5,425,132 5,569,666
รายได้จากการขายและการให้บริการ 4,895,150 4,974,352 4,722,927
ต้นทุนขายและการให้บริการ 2,901,951 2,915,209 2,801,253
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 643,922 661,689 592,048
ค่าใช้จ่ายรวม 1,531,209 1,706,870 1,765,095
กำไรสุทธิของบริษัท 199,189 114,121 267,038
กำไรสุทธิ 253,101 152,915 332,369
อัตราส่วนต่อหุ้น(1) (บาท)
กำไรสุทธิของบริษัท 0.236 0.135 0.316
เงินปันผล 1.20 0.10 0.158
มูลค่าหุ้นตามบัญชี 5.43 5.43 5.71
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) 850 850 850
ความสามารถในการทำกำไร (%)
อัตราส่วนกำไรสุทธิ 3.17 2.10 4.79
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 4.41 2.49 5.67
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม 3.72 2.33 4.95
นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.45 0.37 0.35
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า) 0.87 0.80 0.85
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (เท่า) 18.13 14.66 14.51

เงินปันผลต่อหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ได้รับความเห็นชอบจากคณะ กรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 และให้นำเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 23 เมษายน 2561

(1) ปรับปรุงใหม่จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจากหุ้นละ 10 บาทเป็น 1 บาทในเดือน พฤษภาคม 2559 (ยกเว้นเงินปันผลสำหรับปี 2558)