Email This
Print This
สารจากประธานกรรมการ

เรียน ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน

คุณอาสา สารสิน
ประธานกรรมการ

ปี 2560 ที่ผ่านมา นับเป็นปีที่ 2 ของการดำาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ระยะ 9 ปีที่เราวางไว้ โดยมีเป้าหมายในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งแน่นอนว่า หนทางเดินไปสู่การสร้างสมดุลการขยายธุรกิจ และการเพิ่มความหลากหลายนั้น จะต้องอาศัยการเสริมสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งซึ่งเป็นหัวใจของการทำธุรกิจ ที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

ดังนั้น ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ดุสิตธานีจึงได้มุ่งมั่นกับการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ ในการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโตที่กำลังจะมาถึง ขณะเดียวกัน เรายังได้ดำเนินการปรับปรุงโรงแรมบางแห่งที่ได้เปิดให้บริการมาเป็นเวลานานและจำเป็นต้องซ่อมแซมเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผลประกอบการในปีที่ผ่านมาปรับตัวลดลงไปบ้าง ซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงการถดถอยระยะสั้นเท่านั้นเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืนในระยะยาว

และแน่นอนว่า การสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผนอย่างถี่ถ้วนและระมัดระวัง อีกทั้งยังต้องใช้เวลา เฉกเช่นเดียวกับการที่กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว ดังนั้นเราจึงตระหนักดีว่า วิสัยทัศน์ที่เรากำหนดให้ดุสิตธานีจะต้องเป็นบริษัทที่ขยายขอบเขตกว้างไกลไปทั่วโลก ย่อมไม่สามารถทำให้เป็นจริงได้ในชั่วข้ามคืน การเดินทางไปสู่จุดหมายเพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่วางไว้ในทุกๆ ก้าวจึงมีความสำคัญ โดยเฉพาะก้าวแรก ที่จะต้องมีความชัดเจนในการกำหนดทิศทาง ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความสามารถของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ในปี 2560 เราได้ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริษัทโดยแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มขึ้นอีก 3 ท่าน ซึ่งทั้ง 3 ท่านได้นำประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานในอุตสาหกรรมธุรกิจที่แตกต่างกัน ช่วยเพิ่มพูนศักยภาพของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ให้ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ต่อไป

ต้องยอมรับว่า ความแข็งแกร่งของดุสิตธานีที่เพิ่มขึ้น มาจากการที่เราได้มีโอกาสได้ใช้ความรู้ด้านการเงินและการศึกษาของศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ ผู้มีบทบาทสำคัญในหลากหลายตำแหน่งหน้าที่ ซึ่งรวมไปถึงการเป็นสมาชิกคณะกรรมการของธนาคารกสิกรไทยในตำแหน่งประธานกรรมการอิสระ และนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกทั้งเรายังมีแรงหนุนจากความเชี่ยวชาญในด้านการเงินของ

คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการกิตติมศักดิ์ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และประธานกรรมการบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) โดยทั้งสองท่านได้เข้าร่วมคณะกรรมการ ในฐานะกรรมการอิสระในเดือนมีนาคม 2560

ส่วนท่านที่ 3 ที่เข้าร่วมคณะกรรมการในฐานะกรรมการอิสระในเดือนมิถุนายนปีเดียวกันคือ คุณสมประสงค์ บุญยะชัย ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปีในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยคุณสมประสงค์ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทชั้นนำ อาทิ บีอีซี เวิลด์ และไทยคม ได้เข้ามาช่วยให้คำปรึกษาและให้แนวทางที่สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของดุสิตธานีในการเติมเต็มประสบการณ์แก่ผู้ใช้บริการที่เข้าพัก รวมถึงลูกค้าของโรงแรมผ่านระบบเทคโนโลยีอันล้ำสมัยที่บริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาการที่สำ คัญอีกประการหนึ่งของดุสิตธานีในปี 2560 ที่ผ่านมา คือ การตัดสินใจเลื่อนกำ หนดวันปิดการดำ เนินงานของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ จากเดิมที่มีกำหนดปิดเพื่อเตรียมพื้นที่สำ หรับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสมในวันที่ 16 เมษายน 2561 ไปเป็นวันที่ 5 มกราคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีเวลาเพิ่มขึ้นในการสร้างสรรค์โครงการให้ออกมาดีที่สุดทั้งในแง่ของการออกแบบและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะเพิ่มคุณค่าให้แก่โครงการนี

การได้รับการอนุมัติจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในการต่อสัญญาเช่าที่ดินของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ออกไปอีกเกือบ 70 ปี ทำให้เราอยู่ในตำแหน่งอันเหมาะสมอย่างที่สุดในการสร้างแลนด์มาร์คหมุดหมายแห่งใหม่ของเมืองที่จะขยายศักยภาพของระบบสาธารณูปโภคที่มีอยู่ พร้อมกับเชิดชูมรดกวัฒนธรรมไทยสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับธุรกิจอื่นๆ ในท้องที่ รวมถึงยกระดับจุดยืนของดุสิตธานีในเวทีโลกอีกด้วย และแน่นอนครับว่า ทั้งหมดนี้ล้วนแต่จะสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้มีอุปการคุณที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับดุสิตธานี ซึ่งเรามีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการทำให้โครงการนี้สัมฤทธิ์ผลและประสบความสำเร็จ

ในนามของคณะกรรมการ ผมใคร่ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นผู้ลงทุน ลูกค้า ผู้ใช้บริการที่เข้าพักในโรงแรม พันธมิตรทางธุรกิจผู้มีอุปการคุณและผู้เกี่ยวข้องทุกๆ ท่านที่ให้การสนับสนุนธุรกิจของเรามาโดยตลอด

การขยายระยะเวลาการดำ เนินงานของโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพฯ บวกกับการเปิดตัวโรงแรมใหม่อย่างน้อยอีก 10 แห่ง ในแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของ 6 ประเทศอย่างประเทศบาห์เรน ภูฏานสิงคโปร์ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และจีน จะทำให้เรามีฐานที่มั่นคงรองรับสำหรับความสำเร็จในปี 2561 ด้วยปัจจัยด้านนวัตกรรม การลงทุน และการให้ความสำ คัญกับผลลัพธ์ในระยะยาวเป็นหลักเราหมายมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เดินหน้าสร้างอนาคตทางการเงินที่สดใสสำหรับทุกท่านต่อไปอาสา สารสิน
ประธานกรรมการ