This printed article is located at http://dtc-th.listedcompany.com/cg_principle.html

CG Principle

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้กำ หนดนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักสำคัญอันประกอบด้วย

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทดูแลและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้น ต่างชาติได้รับสิทธิพื้นฐานและการปฏิบัติในการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งส่งเสริมและอำ นวยความสะดวกใน การใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น และจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

 1. มีโครงสร้างระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่ไม่ซับซ้อน ไม่มีผู้ถือหุ้นไขว้ และไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบ ปิรามิดในกลุ่มของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าได้รับผลตอบแทนครบถ้วน
 2. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงตามจำ นวนหุ้นที่ตนเองถืออยู่ และได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ เช่น สิทธิในการซื้อ ขายหรือโอนหลักทรัพย์ได้อย่างอิสระ สิทธิในการได้รับเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ชัดเจน สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ สิทธิในการร่วมตัดสินใจ และลงมติอนุมัติในเรื่องสำ คัญของบริษัท เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการบริษัท การแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้สอบ บัญชีและกำ หนดค่าสอบบัญชี การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และการอนุมัติธุรกรรมที่สำ คัญของบริษัท เป็นต้น
 3. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือก กรรมการตามที่ต้องการเป็นรายบุคคลได้อย่างแท้จริง
 4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการและ ส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยผู้ถือหุ้นที่จะเสนอ เรื่องดังกล่าวต้องมีสัดส่วนของการถือหุ้นหรือถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของจำ นวนหุ้นที่ออกจำ หน่ายแล้ว ทั้งหมดของบริษัท
 5. บริษัทกำ หนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปีภายใน 4 เดือนหลังจากสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ในวัน เวลา และสถานที่ที่เหมาะสม นอกจากนี้ หากมีเหตุการณ์สำ คัญที่เกิดขึ้นระหว่างปีและต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
 6. เผยแพร่สารสนเทศ รายละเอียดการใช้สิทธิในเรื่องต่าง ๆ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Portal) โดยคำ นึงถึงความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข่าวสาร ระยะเวลาการใช้สิทธิและความสะดวกในการใช้สิทธิดังกล่าว โดยไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท หรือปิดกั้นการติดต่อสื่อสารระหว่าง ผู้ถือหุ้นด้วยกัน
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทให้ความสำ คัญและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายในฐานะที่เป็นเจ้าของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดได้รับ สิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น ดังนี้

 1. บริษัทกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการ หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับ การซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย
 2. มีระเบียบบังคับใช้ภายในบริษัทเรื่องการควบคุมเกี่ยวกับสารสนเทศภายในและเรื่องการถือหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อป้องกัน การใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบและป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยจัดให้มีการกำกับดูแลการใช้ข้อมูล ภายใน (รายละเอียดเปิดเผยไว้ในหัวข้อการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน)
 3. นำเสนอรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ให้ความเห็นก่อนขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น (กรณีถึงเกณฑ์) ทุกครั้ง และมีการเปิดเผยสารสนเทศ ที่สำ คัญอย่างครบถ้วนและเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับที่กำหนด (รายละเอียดเปิดเผยไว้ในหัวข้อการกำกับดูแลด้าน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์)
 4. ดำเนินการตามหลักการและแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2560

บริษัทให้ความสำ คัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยนำหลักการที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้อย่าง เป็นรูปธรรมในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ตั้งแต่ก่อนการประชุม วันประชุม และหลังการประชุม ทั้งนี้ รายละเอียดการดำ เนิน การจัดประชุมมีดังนี้


ก่อนการประชุม


 • ให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและจัดให้มีกระบวนการและช่องทางให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย มีส่วนในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 รวมถึงให้สิทธิ ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมได้ล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับ การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ ปี 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 • จัดทำจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้จัดส่งจดหมายเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ได้แก่ สำ เนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2559 รายงานประจำ ปี 2559 ประวัติของคณะกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้ เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ หนังสือมอบฉันทะ ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุม ผู้ถือหุ้น เอกสารแสดงสิทธิ์เข้าร่วมประชุม และแผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 14 วัน รวมทั้งเผยแพร่จดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสาร ล่วงหน้าก่อนวันประชุมและมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ
 • ในจดหมายเชิญประชุม บริษัทมีการกำหนดวาระการประชุมไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน และมีการชี้แจงข้อเท็จจริงและ เหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนและเพียงพอ โดยวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประกอบด้วย

  1. วาระการจ่ายเงินปันผล ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล จำนวนเงินที่เสนอจ่ายพร้อมทั้งเหตุผล โดยเปรียบเทียบจำนวนเงินที่เสนอจ่ายในปีก่อน เพื่อประกอบการพิจารณา
  2. วาระการแต่งตั้งกรรมการ ได้ให้ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้ง ได้แก่ ชื่อ อายุ ประเภทกรรมการ ตำแหน่งใน บริษัท ประวัติการศึกษา การอบรม/สัมมนาหลักสูตรกรรมการ ประสบการณ์การทำงาน การดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยแยกเป็นบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไป วันที่ เดือน และปีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และการเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการชุดต่างๆ
  3. วาระการพิจารณาค่าตอบแทน มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย จำนวนเงินและรูปแบบค่าตอบแทน หลักเกณฑ์และ วิธีการพิจารณาค่าตอบแทน
  4. วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชีบริษัทที่สังกัด จำนวนปีที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัท การพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี โดยแสดงค่าสอบบัญชีแยกจากค่าบริการอื่น
 • ไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน รวมทั้งไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลง ข้อมูลที่สำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
 • อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถมอบอำ นาจให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระ เป็นผู้เข้าประชุมและลงมติแทนได้ โดยบริษัทได้จัดทำและส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. (ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ พร้อมทั้งรายละเอียด วิธีการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนหนังสือมอบฉันทะทั้ง แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังมีรายชื่อพร้อมประวัติของกรรมการ อิสระ 2 คน ที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกเป็นผู้รับมอบฉันทะไว้ด้วย

วันประชุมผู้ถือหุ้น


 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ ปี 2560 จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ใกล้กับ ที่ตั้งของสำ นักงานใหญ่ของบริษัท และเป็นสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้อย่างสะดวก โดยมีผู้ถือหุ้น มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะรวมจำ นวน 463 ราย รวมจำ นวนหุ้น 749,672,229 หุ้น จากจำ นวนหุ้น จำ หน่ายได้ทั้งหมด 850,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.20 ของจำ นวนหุ้นที่จำ หน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็น องค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับองบริษัท ข้อ 30 มีกรรมการ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 11 คน จากกรรมการทั้งหมด 12 คน คิดเป็นร้อยละ 91.66 และมีผู้บริหารจำ นวน 3 คน ได้แก่ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน รองประธานฝ่ายการเงิน และกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งเลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน พื่อรายงานผลการดำ เนินงานของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ตลอดจนตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นของ ผู้ถือหุ้นในประเด็นต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด มาทำ หน้าที่ ตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง รวมทั้งได้เชิญที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท สีลม แอ๊ดไวซอรี่ จำกัด และที่ปรึกษา กฎหมายจากบริษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด มาเข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานและตอบข้อซักถามของ ผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับผลการดำ เนินงานและการลงทุนของบริษัท
 • กำหนดให้มีระยะเวลาการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง โดยได้นำระบบคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ดที่แสดง เลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายมาใช้ในการลงทะเบียนและตรวจนับคะแนน เพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว และเชื่อถือได้ ของข้อมูล
 • กำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำ นวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง ทั้งนี้ บริษัท มีหุ้นประเภทเดียวคือ หุ้นสามัญ
 • ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบ
 • นำบัตรลงคะแนนมาใช้ในการลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดทำ บัตรลงคะแนนแยกตามวาระแต่ละวาระ เพื่อให้ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร
 • ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการลงคะแนน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระ การเลือกตั้งกรรมการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการตามที่ต้องการเป็นรายบุคคลได้อย่างแท้จริง
 • ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องและโปร่งใสตามข้อกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้เชิญตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นและเป็นพยานตรวจสอบการนับคะแนน
 • มีการแสดงผลสรุปการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบทุกวาระตามลำดับ
 • ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมภายหลังจากเริ่มการประชุมไปแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำ หรับวาระ ที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียง เป็นต้นไป
 • เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติ และบันทึก คำถามคำ ตอบไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ บริษัทได้ให้ข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น ในวาระที่ ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย ข้อซักถาม บริษัทได้จัดเตรียมกรรมการหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น


 • แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ ปี 2560 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 27 เมษายน 2560 ซึ่ง เป็นวันเดียวกับวันประชุม ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับทราบในทันที
 • ให้ความสำ คัญกับคุณภาพของรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นโดยบันทึกสาระสำ คัญต่างๆ ประกอบด้วย
  • รายชื่อพร้อมตำแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วม ประชุมได้
  • สิทธิและวิธีการในการออกเสียงลงคะแนน และการใช้บัตรลงคะแนน
  • คำถามและข้อเสนอแนะพร้อมทั้งชื่อของผู้ถือหุ้น และคำชี้แจงของกรรมการหรือฝ่ายจัดการ
  • มติที่ประชุมและผลของคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกวาระที่มีการลงคะแนนเสียง อย่างชัดเจน
 • จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.dusit.com) ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และนำ ส่งสำ เนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กำ หนด

 • บริษัทปฏิบัติตามเกณฑ์ภายใต้โครงการประเมินคุณภาพ AGM ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับสำ นักงานคณะ กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำ นักงาน ก.ล.ต.”) และสมาคมบริษัทจดทะเบียน โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการ ประเมินคุณภาพครอบคลุมขั้นตอนต่าง ๆ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่ก่อนวันประชุม วันประชุม และภายหลังวันประชุม

  ในปี 2560 บริษัทได้คะแนนการประเมินผลคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2560 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 91 คะแนน จาก 100 คะแนน

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย


 1. ผู้ถือหุ้น

  • สร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืน โดยมีผลประกอบการที่ดีและ มีประสิทธิภาพ
  • เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จำ เป็นโดยเท่าเทียมกัน เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง
  • ดำ เนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ ได้กล่าวไว้ในหัวข้อสิทธิของผู้ถือหุ้นและ การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 2. พนักงาน

  • ดูแลความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ
  • จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เช่น ประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาลและค่าทดแทนตามที่กฎหมายกำหนด
  • สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้และความก้าวหน้าให้กับพนักงานทุกระดับอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
  • สนับสนุนให้พนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่
  • ให้โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และเติบโตไปพร้อมกับความสำเร็จของบริษัท
  • จัดโครงการต่างๆ เพื่อให้ความรู้ความสามารถกับบุคลากรในองค์กร
  • ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และต้อง สอดคล้องกับผลการดำ เนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้น เช่น ความสามารถในการทำกำไรในแต่ละปี และระยะยาว เช่น การวัดผลการปฏิบัติงานตาม KPIs
 3. ลูกค้า

  • ปฏิบัติต่อลูกค้าถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
  • ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
  • รักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าตลอดเวลา รวมถึงมุ่งพัฒนาการรักษาสัมพันธภาพกับลูกค้าแบบยั่งยืน
  • รับข้อเสนอแนะและ/หรือรับข้อร้องเรียนของลูกค้าและนำ มาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ
  • ดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของลูกค้า
  • ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าอย่าง ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์
  • รักษาความลับของลูกค้า รวมทั้งไม่นำข้อมูลลูกค้าไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
 4. คู่แข่ง

  • ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันทีดี
  • รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน
  • ไม่ใช้วิธีไม่สุจริตเพื่อทำ ลายคู่แข่ง
 5. คู่ค้า

  • ดำเนินธุรกิจที่ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงาม
  • ปฏิบัติตามสัญญา เงื่อนไข หรือข้อตกลงต่างๆ
  • ปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายอย่างเหมาะสม เสมอภาค และเป็นธรรม
  • กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้า โดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญในธุรกิจ สถานะทางการเงินมั่นคง ไม่มีประวัติ การละทิ้งงาน มีความสามารถในการส่งมอบงานและสินค้าตามกำ หนด คุณภาพของงานและสินค้าได้มาตรฐาน และ มีราคาที่เหมาะสมตามราคาตลาด
 6. เจ้าหนี้

  • ปฏิบัติตามสัญญา เงื่อนไข หรือข้อตกลงต่างๆ
  • ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเหมาะสม เสมอภาค และเป็นธรรม
  • ไม่เรียกหรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต
 7. ชุมชน สังคม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

  • เข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการต่างๆ ที่เป็นการสรรสร้างส่งเสริมและพัฒนาความเป็นอยู่ของสังคมหรือชุมชน
  • สนับสนุนให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับรัฐและชุมชนในกิจกรรมของชุมชน สังคม และสถาบันการศึกษา
  • ส่งเสริมให้พนักงานของกลุ่มบริษัทมีจิตสำ นึกและความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
  • จัดให้พนักงานมีกิจกรรมหรือเข้าร่วมอบรมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
  • ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  • สนับสนุนและให้ความร่วมมือในโครงการต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม
  • ใช้ทรัพยากร วัสดุ หรืออุปกรณ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
  • ควบคุม ดูแลวัสดุและอุปกรณ์ให้อยู่ในมาตรฐานเพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและสิทธิมนุษยชน

การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายเป็นพื้นฐานสำ คัญในการดำ เนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งรวมถึงกฎหมายภายในประเทศและ ต่างประเทศ ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำ เนินงาน นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำ คัญ กับการปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศที่เข้าไปลงทุน เพื่อให้การลงทุนของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้องและโปร่งใส

บริษัทตระหนักและให้ความสำ คัญกับสิทธิมนุษยชนอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ โดยสนับสนุนและเคารพการปกป้อง สิทธิมนุษยชน ดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก ให้ความเคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล ตลอดจน ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำ หนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัท และส่งเสริมให้บริษัทย่อย ผู้ร่วมทุน คู่ค้า และ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล คุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับความเสียหาย จากการละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ไม่ต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทดำเนินธุรกิจและส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่า จะเป็นเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาด้านอื่นที่กฎหมายกำ หนด อาทิเช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะต้องผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น การส่งเสริมให้พนักงานตรวจสอบผลงานหรือข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานว่าไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญาของผู้อื่นไปทำ ซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

บริษัทได้ผ่านกระบวนการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ซึ่งจัดโดยสถาบัน IOD ร่วมกับหอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมธนาคารไทย โดยได้ดำ เนินการในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

 • มีการกำ หนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น และห้ามจ่ายสินบน (รายละเอียดเปิดเผย ไว้ในหัวข้อดุสิตกับการพัฒนาสู่ความยั่งยืน)
 • สนับสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
 • การให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานผ่านการอบรมและปฐมนิเทศ

ในปี 2560 บริษัทได้สื่อสารและจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและ คอร์รัปชั่น รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง โดยพนักงานทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรต่อต้านคอร์รัปชั่นและสิทธิ มนุษยชนซึ่งมีระยะเวลาฝึกอบรม 1 ชั่วโมงจากฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำ นักงานใหญ่ นอกจากนี้ พนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึง นโยบายต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ภายในของบริษัท

การแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อและร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหาย ต่อบริษัทโดยให้ทำ เป็นหนังสือถึงกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร หรือผู้ตรวจสอบภายใน ดังนี

 1. คณะกรรมการตรวจสอบ

  • ศาสตราจารย์พิเศษหิรัญ รดีศร

   257 ซอยสุขุมวิท 49 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

   หรือ

  • นางปราณี ภาษีผล

   44 ซอยติวานนท์ 40 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000 ประเทศไทย

   or

  • ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

   สถาบันเพื่อการยุติธรรม แห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 96/1 อาคารจีพีเอฟ ชั้น 15-16 (ทาวเวอร์ บี) ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

 2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

  • นางศุภจี สุธรรมพันธุ์

   บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 946 อาคารพาณิชย์ดุสิตธานี ชั้น 3 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย

 3. เลขานุการบริษัท

  • นางสาวมัณฑนี สุรกาญจน์กุล

   บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 946 อาคารพาณิชย์ดุสิตธานี ชั้น 5 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย

 4. ผู้อำนวยการฝ่ายสอบภายใน

  • นายอรรถพล วัชระไพโรจน์

   บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 946 อาคารพาณิชย์ดุสิตธานี ชั้น 5 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย

การปกป้องผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสในการกระทำผิด

ผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หากผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเป็นพนักงาน ลูกค้า หรือบุคคลที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท หากร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลใดๆ ตามขอบเขตของการร้องเรียนด้วยความ สุจริตใจ ไม่ได้มีเจตนาในการให้ร้ายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดหรือต่อบริษัท จะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสม เช่น ไม่มี การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ลดเงินเดือน เลิกจ้าง หรือการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติ อย่างไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

การเปิดเผยข้อมูลเป็นดัชนีชี้วัดความโปร่งใสในการดำ เนินงานที่สำคัญ เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลเป็นอย่างมากโดยมีนโยบาย การเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่อผู้เกี่ยวข้องอย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส เชื่อถือได้ ทั่วถึง ทันเวลา และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำ นักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำ หนด ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย อาทิ ผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ เพื่อให้บุคคลทุกกลุ่มเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

 1. เปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญของบริษัท อาทิ งบการเงิน ผลการดำ เนินงาน ข้อมูลบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างกลุ่มธุรกิจและสัดส่วนการถือหุ้น ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ และผู้บริหาร ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน ข้อบังคับบริษัท จรรยาบรรณ ธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างถูกต้อง ครบถ้วนผ่าน 3 ช่องทางหลัก คือ
  1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ ปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำ ปี (แบบ 56-2) ซึ่งมีรายละเอียดในหัวข้อที่สำ คัญ ได้แก่

   • ฐานะการเงินและผลการดำ เนินงาน
   • ลักษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขัน
   • ความเสี่ยงในการดำ เนินธุรกิจของบริษัท
   • ประวัติของคณะกรรมการและผู้บริหาร
   • การระบุว่ากรรมการรายใดเป็นกรรมการอิสระ
   • การเปิดเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
   • นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
   • การเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล
   • การเปิดเผยจำ นวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน
  2. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) ประจำไตรมาส และประจำปี ซึ่งแสดงรายละเอียดผลการดำเนินงานด้านการปฏิบัติการและการเงิน พร้อมการวิเคราะห์และคำ อธิบาย ถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงโดยคำ นึงถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของผลการดำ เนินงาน รวมถึงรายงาน ความคืบหน้าของโครงการที่อยู่ระหว่างการดำ เนินงานและปัจจัยหรืออิทธิพลหลักที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานและฐานะ การเงินในอนาคตเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนและการติดตามผล การดำเนินงานของบริษัท

  3. การเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.dusit.com ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” หรือ “Investor Relations” ซึ่ง จัดทำ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่ออำ นวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนและผู้ที่สนใจให้สามารถศึกษาข้อมูลบริษัท ได้อย่างต่อเนื่องและได้รับประโยชน์มากที่สุดโดยมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ ข้อมูลที่ เปิดเผยบนเว็บไซต์ ได้แก่ ข้อมูลบริษัท วิสัยทัศน์และพันธกิจ โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการถือหุ้น ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะกรรมการและผู้บริหาร ข้อมูลสำ คัญทางการเงิน งบการเงิน คำ อธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ข้อมูลราคา หลักทรัพย์ รายงานประจำ ปี รายงานความยั่งยืน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการต่อต้าน การทุจริตและคอร์รัปชั่น ข้อบังคับบริษัท โครงสร้างผู้ถือหุ้น นโยบายการจ่ายเงินปันผล ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นต้น
 2. จัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะที่รับผิดชอบในการติดต่อสื่อสาร และเปิดเผย ข้อมูลต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.dusit.com ซึ่งจัดทำ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงสื่อมวลชน และโทรศัพท์ โดยบริษัทมุ่งหวังว่าส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์จะเป็นสื่อกลางสำ คัญในการให้ข้อมูล ชี้แจง ตอบข้อซักถาม รวมถึงรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่สนใจ ซึ่ง สามารถติดต่อขอรับทราบข้อมูลของบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาลงทุนได้ท

  นางสาวสุทธิภา วัชโรทยางกูร
  ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
  บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
  โทรศัพท์: +66(0)22009999 ต่อ 3676 โทรสาร: +66(0)26362545
  อีเมล: ir@dusit.com

 3. จัดให้มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) เพื่อความชัดเจนในการดำ เนินงานด้านการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท และหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลที่ไม่เท่าเทียมกันแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งอาจจะนำไปสู่การใช้ข้อมูลภายใน (Insider Information) หรือ การสร้างราคาหลักทรัพย์ (Stock Price Manipulation) ได้ รวมทั้งได้กำหนดให้มีระยะเวลางดให้ข้อมูล (Quiet Period) เป็นเวลา 30 วันก่อนวันประกาศผลการดำ เนินงาน จนถึงวันที่ประกาศผลการดำ เนินงานผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศระยะเวลางดให้ข้อมูลของปีปัจจุบันในเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อปฏิทินนักลงทุน (IR Calendar)

 4. บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกันไว้อย่างครบถ้วน โดยระบุชื่อของบุคคลที่มีการทำรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ เงื่อนไข นโยบายราคา และมูลค่าของรายการ นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการทำรายการที่ เกี่ยวโยงกันที่เข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทได้มีการเปิดเผย รายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะทำรายการ

 5. บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับ รายงานของผู้สอบบัญชี คำอธิบายการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (Management Discussion and Analysis) รวมถึงการรายงานข้อมูลและการตัดสินใจที่สำคัญต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเป็นไปตามข้อกำหนด

 6. หากบริษัทมีข้อมูลข่าวสารต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับกิจการของบริษัท เช่น การเข้าทำรายการใดๆ หรือมีเหตุการณ์สำ คัญเกิดขึ้น และผู้ถือหุ้นควรจะรับทราบ แม้ว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์การขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือกฎหมายไม่ได้บังคับให้เปิดเผย บริษัท จะเปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนอื่นๆ ทราบผ่านทางระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ ของบริษัท

 7. บริษัทได้จัดให้มีระบบป้องกันและตรวจสอบการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบ โดยกำหนดให้คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับประมวล แก้ไขเพิ่มเติมปี 2559) รวมทั้งกำ หนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของ บริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบเป็นประจำทุกปี

 8. บริษัทมีการกำ หนดนโยบายในเรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยกำ หนดให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ กำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยมีการเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ ปี (แบบ 56-1)

 9. บริษัทได้ว่าจ้างผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีความเป็นอิสระและมีความน่าเชื่อถือ และเป็น ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำ นักงาน ก.ล.ต.

 10. งบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชี และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข และไม่มี ประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินตามที่หน่วยงานภายนอกกำกับดูแล

 11. มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำ นวนครั้งของการประชุม และจำ นวนครั้งที่ กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ กับบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพจำ นวน 12 คน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร 2 คน และกรรมการอิสระ 7 คน ซึ่งเป็นผู้หญิง 2 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการอิสระเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำ นวนกรรมการ ทั้งหมดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร รวมทั้ง ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้มี ความชัดเจนในการแบ่งแยกหน้าที่และการปฏิบัติงาน

เพื่อให้การกำกับดูแลองค์กรเป็นไปอย่างทั่วถึงในทุกมิติและสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนเลขานุการบริษัท ซึ่งมีบทบาทหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดรายงานในหัวข้อคณะกรรมการชุดย่อยและเลขานุการบริษัท)

ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทสนับสนุนให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย (Board Diversity) มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร โดยไม่จำกัด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ทักษะทางวิชาชีพ หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่นๆ

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

กรรมการบริษัทมีหน้าที่ต้องวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ และออกเสียงเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ดังนั้น ความเป็นอิสระของกรรมการจึงเป็นเรื่องที่บริษัทคำ นึงถึงเป็นอย่างยิ่ง บริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทางธุรกิจอย่างเพียงพอที่จะสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รักษาประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดย สม่ำ เสมอ และจัดให้มีการประชุมร่วมกันโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง บริษัทได้กำ หนดคุณสมบัติ กรรมการอิสระไว้ซึ่งเข้มงวดกว่าข้อกำ หนดของสำ นักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 (ตาม กฎหมายกำ หนดร้อยละ 1) ของจำ นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ นาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย รวมทั้งมีคุณสมบัติ อื่นๆ ตามที่บริษัทกำ หนด เพื่อสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ และสามารถแสดงความคิดเห็นในการประชุมได้อย่างเป็นอิสระ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเนื้อหาทั้งหมด


Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2018. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.