This printed article is located at http://dtc-th.listedcompany.com/anti_corruption.html

Anti Corruption Policy

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัท

ปี 2556 บริษัทได้เข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และได้จัดทำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นฉบับนี้ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป

คำนิยามของการคอร์รัปชั่น

คอร์รัปชั่น หมายถึง การใช้อำนาจที่ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น การติดสินบน โดยการเสนอให้ สัญญาให้ มอบให้ ให้คำมั่น เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม กับพนักงาน ลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

คำนิยามนี้ได้ครอบคลุมการคอร์รัปชั่นในรูปแบบต่างๆ ซึ่งทำให้เกิดการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง เช่น การให้ของขวัญหรือบริการ การให้เงินสดหรือสิ่งของแทนเงินสด การให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ การคอร์รัปชั่นระหว่างหน่วยงานเอกชนด้วย

ทั้งนี้ บริษัทห้ามผู้บริหารและพนักงานไม่ให้เรียกร้อง ดำเนินการ หรือ ยอมรับการคอร์รัปชั่น เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก

นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

บริษัทมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดย ระบุในค่านิยมขององค์กร (Values) แนวปฏิบัติ (Code of Conduct) นโยบายและระเบียบ การบริหารความเสี่ยง การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร การอบรม การควบคุมภายใน การติดตาม และการตรวจสอบ

บริษัทยึดมั่นว่าการคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ และไม่ถูกต้อง จึงกำหนดนโยบาย และหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงแนวปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยไว้ ดังนี้

นโยบาย และหน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. บริษัทวางตัวเป็นกลางทางการเมืองและไม่มีนโยบายที่จะสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมือง หรือผู้มีอำนาจทางการเมือง
 2. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
 3. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทและมาตรฐานในเรื่องการคอร์รัปชั่นให้มีความรัดกุม ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 4. กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบ และการสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น การสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม หรือตัวแทนทางธุรกิจ รวมถึงการทบทวนความเหมาะสมของระบบและแนวปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย
 5. ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตามนโยบาย แนวปฏิบัติ กฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงในเรื่องการคอร์รัปชั่น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

แนวปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

 1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น จริยธรรม และจรรยาบรรณของบริษัท และไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่น โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จักทั้งทางตรงและทางอ้อม
 2. พนักงานทุกคนต้องไม่เพิกเฉย หากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา ผู้ตรวจสอบภายในหรือคณะกรรมการตรวจสอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา ผู้ตรวจสอบภายในหรือคณะกรรมการตรวจสอบ
 3. บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธเรื่องการคอร์รัปชั่นหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
 4. ในการทำธุรกรรมกับภาครัฐหรือเอกชน ต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเหมาะสม หลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจจูงใจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพนักงานเอกชนดำเนินการในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม โดยปฏิบัติตามกฎหมายไทย
 5. ผู้กระทำคอร์รัปชั่นถือเป็นผู้กระทำผิด ต้องได้รับโทษทางวินัย และต้องได้รับโทษตามกฎหมาย
 6. บริษัทจะทำความเข้าใจและเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นนี้ ต่อบุคคลภายในและบุคคลภายนอก ผ่านอินทราเน็ต และเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dusit.com

นโยบายและแนวปฏิบัติในการไม่ช่วยเหลือทางการเมือง

คำนิยามของการช่วยเหลือทางการเมือง

การช่วยเหลือทางการเมือง คือการให้เงินหรือสิ่งอื่นใดเพื่อสนับสนุนพรรคการเมือง การเข้าไปเป็นตัวแทน หรือมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทางการเมืองเพื่อให้พรรคการเมือง หรือผู้มีอำนาจทางการเมืองได้รับผลประโยชน์

บริษัทไม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเมือง

แนวปฏิบัติในการไม่ช่วยเหลือทางการเมือง

 1. หลีกเลี่ยงการเป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมือง
 2. หลีกเลี่ยงการบริจาคให้กับพรรคการเมือง และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
 3. ไม่ให้เงินหรือสิ่งอื่นใดสนับสนุนหรือช่วยเหลือพรรคการเมือง หรือผู้มีอำนาจทางการเมือง
 4. ดำเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายของประเทศไทยกำหนด

นโยบายและแนวปฏิบัติการบริจาคการกุศล

 1. ไม่สนับสนุนหรือทำกิจกรรมต่างๆ โดยมุ่งหวังหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ใดๆ ที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ
 2. มีนโยบายการบริจาคเพื่อการกุศลสาธารณะ หรือเพื่อสาธารณประโยชน์ ให้กับสถาบัน มูลนิธิ ที่มีรายชื่อตามอธิบดีกรมสรรพากรกำหนดอนุมัติโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 3. มีนโยบายการบริจาคเพื่อการศึกษา หรือเพื่อการกีฬา ตามอธิบดีกรมสรรพากรกำหนดอนุมัติโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

นโยบายการรับหรือใช้เงินสนับสนุน

บริษัทไม่มีนโยบายการรับหรือใช้เงินสนับสนุนจากคู่ค้า ยกเว้นกรณีการรับเงินสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่ม

การขอเงินสนับสนุนการส่งเสริมการขายทั้งหมดจะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ของการส่งเสริมการขายอาหารและเครื่องดื่มที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ลูกค้ามาใช้บริการมากขึ้น อันจะส่งผลให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น และส่งเสริมรูปลักษณ์หรือภาพลักษณ์ของการประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพของสื่อ และโฆษณาของห้องอาหารหรือโรงแรมทั้งในและต่างประเทศ

การใช้จ่ายเงินสนับสนุนต้องได้รับการอนุมัติและเป็นไปตามมาตรฐานของดุสิต เท่านั้น

นโยบายการจ่ายเงินค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้แก่พนักงาน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายของขวัญให้แก่พนักงานตามเทศกาล และประเพณีนิยม รวมถึงเพื่อเป็นการชื่นชมผลการปฏิบัติงานภายใต้หลักการต่างๆ เช่น โครงการดุสิตขอบคุณ โดยแต่ละโรงแรมจะมีการมอบรางวัลในรูปแบบต่างๆกัน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทกำหนดไว้ว่า ไม่เรียกหรือรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นการรับอันเนื่องจากการให้ตามประเพณีนิยม โดยต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท

การสนับสนุนและการดำเนินงานในการนำมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นมาปฏิบัติ

บริษัทกำหนดให้เป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องช่วยกันสอดส่องดูแลมิให้มีการกระทำความผิด จึงได้มีการจัดฝึกอบรม และมีนโยบายชี้แจงให้แก่พนักงานทุกคนทราบ เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการสนับสนุน หรือ แจ้งข่าวให้ทราบเมื่อพบเห็นการกระทำความผิดเกิดขึ้น

นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน และการปกป้องผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสในการกระทำผิด

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท โดยให้ทำเป็นหนังสือถึงผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน หรือกรรมการตรวจสอบและมีนโยบายในการปกป้อง ผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิด (Whistleblower) ดังนี้

การร้องเรียน

เมื่อมีข้อสงสัยหรือเชื่อหรือมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการกระทำในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทในประเด็นเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย การกำกับดูแลกิจการที่ดี ความถูกต้องของรายงานงบการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง การคอร์รัปชั่น การผิดจรรยาบรรณ นโยบาย ข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ของบริษัท พนักงานควรสอบถามหรือปรึกษาผู้บังคับบัญชาก่อนเป็นลำดับแรก อย่างไรก็ตาม หากมีเหตุสงสัยว่าผู้บังคับบัญชามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้ปรึกษาหรือร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาลำดับถัดไป หรือ หากไม่สะดวกใจที่จะทำเช่นนั้นและมีพยานหรือหลักฐานที่ชัดเจนหรือพอที่จะสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการต่อไปได้ พนักงานรวมถึงบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องได้โดยตรงถึงกรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดปรากฏตามเว็บไซต์ของบริษัท www.dusit.com

การปกป้องผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสในการกระทำผิด

พนักงานที่แจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลใดๆ ตามขอบเขตของการร้องเรียนด้วยความสุจริตใจ ไม่ได้มีเจตนาในการให้ร้ายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดหรือต่อบริษัท จะได้รับการคุ้มครอง ที่เหมาะสม เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ลดเงินเดือน เลิกจ้าง หรือการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน

ทั้งนี้ ใคร่ขอให้ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดังกล่าว ระบุชื่อและชื่อสกุล พร้อมวิธีการติดต่อกลับ ในกรณีที่อาจมีการขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม บริษัทจะปกป้องผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส โดยจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของผู้แจ้ง

กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

ผู้รับเรื่องร้องเรียนจะตรวจสอบ วิเคราะห์ รวบรวมข้อเท็จจริงด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลที่มีความเหมาะสมดำเนินการ และหากพบว่ามีมูลความจริง ก็จะกำหนดมาตรการดำเนินการเพื่อระงับการกระทำที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทและรายงานต่อกรรมการผู้จัดการต่อไป

การรายงานผลการตรวจสอบ

ผู้รับเรื่องร้องเรียนหรือกรรมการผู้จัดการจะแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง

หากกรณีที่เรื่องร้องเรียนนั้นเป็นเรื่องที่กระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ให้กรรมการผู้จัดการรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัททราบ


Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2018. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.