Email This
Print This
รายงานผลการดำเนินงานสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ปฎิทินกิจกรรม
28.04.58
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22/2558
เวลา 14.30 น. ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี
ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น : DTC
ปรับปรุงเมื่อ: 09 ธันวาคม 2559 16:36
9.75 เปลี่ยนแปลง (%)
+0.05  ( 0.52% )
ราคาสูงสุด 9.75 ราคาต่ำสุด 9.70
ปริมาณซื้อขาย(หุ้น) 12,100