Email This
Print This
รายงานผลการดำเนินงานสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ปฎิทินกิจกรรม
28.04.58
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22/2558
เวลา 14.30 น. ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี
ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น : DTC
ปรับปรุงเมื่อ: 18 สิงหาคม 2560 16:36
11.30 เปลี่ยนแปลง (%)
-0.10  ( -0.88% )
ราคาสูงสุด 11.50 ราคาต่ำสุด 11.00
ปริมาณซื้อขาย(หุ้น) 330,800