Email This
Print This
รายงานผลการดำเนินงานสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ปฎิทินกิจกรรม
28.04.58
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22/2558
เวลา 14.30 น. ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี
ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น : DTC
ปรับปรุงเมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2560 16:37
9.80 เปลี่ยนแปลง (%)
+0.20  ( 2.08% )
ราคาสูงสุด 9.80 ราคาต่ำสุด 9.55
ปริมาณซื้อขาย(หุ้น) 115,300