Email This
Print This
รายงานผลการดำเนินงานสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ปฎิทินกิจกรรม
28.04.58
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22/2558
เวลา 14.30 น. ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี
ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น : DTC
ปรับปรุงเมื่อ: 01 กันยายน 2559 10:32
10.70 เปลี่ยนแปลง (%)
-0.30  ( -2.73% )
ราคาสูงสุด 10.90 ราคาต่ำสุด 10.70
ปริมาณซื้อขาย(หุ้น) 172,100